Monday, October 14, 2013

Õiglane hüvitis ei võrdu vara turuväärtusega ja ausat äri pole olemas!

Õhtulehes ilmus artikkel pealkirjaga “Rail Balticu alla jääva maa omanikud loodavad ausale hüvitisele” (14. oktoober 2013). Aususega pole siin aga suurt midagi pistmist – küsimus tuleks püstitada õiglase hinna kohta. Rail Balticu projekti arendavale ühisettevõttele on kogu see projekt äriprojekt – mida odavamalt nad maad kätte saavad, seda parem. Äri puhul ei peaks kasutama mõistet “aus”, vaid “eetiline”. Ausus on midagi, mis on seotud inimese omadustega ja väljendub peamiselt tõe rääkimises ja valetamisest hoidumises. Seetõttu on lisaks ärile aususest raske rääkida ka poliitika puhul. Äris ei saagi lõpuni aus olla, sest juba ärisaladuse hoidmise kohustus loob selleks omad piirangud – küll saab ärisaladusi hoides ajada äri eetiliselt. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida… Tegelikult on maade eest õiglase hinna saamiseks kaks võimalust. Maa omanik lepib Rail Balticu arendajaga hinnas kokku ja kõik ongi hästi. Teine võimalus on see, et kui maa omanik ei ole vabatahtlikult nõus tehingusse astuma, peab riik või kohaliku omavalitsuse üksus algatama maa sundvõõrandamise avalikes huvides. Rail Balticu arendaja seda teha ei saaks, sest kinnisasja sundvõõrandamise taotlejaks võib seaduse teksti järgi olla vaid riigiasutus ja valla- või linnavalitsus. Tõsi – riik või omavalitsusüksus võib sundvõõrandatud kinnisasja omandiõiguse võõrandada Rail Balticule sundvõõrandamise eesmärgi täitmiseks. Meie põhiseaduse (PS) § 32 järgi on igaühe omand puutumatu ja võrdselt kaitstud. Omandit võib omaniku nõusolekuta võõrandada ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras üldistes huvides õiglase ja kohese hüvituse (siin peetakse silmas “hüvitist” ehk kompensatsiooni ja selle tasumist, ehk “hüvitust” samaaegselt) eest. Kinnisasja sundvõõrandamise seaduse (KASVS) § 2 järgi on kinnisasjade sundvõõrandamine kinnisasja võõrandamine omaniku nõusolekuta üldistes huvides õiglase ja kohese hüvitamise eest. Iseenesest on sundvõõrandamine avaliku raudtee ehitamiseks või omandamiseks lubatav. Raudtee alla jäävate võimalike maade omanikel on õigus, kui nad räägivad maa õiglase hinna puhul selle erinevatest hinnakomponentidest. Mõnel juhul on tegemist lapsepõlve- või olemasoleva koduga, teisel puhul peret toitva maatulundusmaaga (nt põllud ja karjamaad). On metsamaid, aga ka spekulantide poolt edasimüümise eesmärgil kokkuostetud maid. Ka võimalik ebamugavus seoses tavapärase elukorralduse segilöömisega on arvestatav faktor. Siin ei tohiks lisaks objektiivselt mõõdetavatele parameetritele ja kahjule ära unustada muu hulgas ka maa emotsionaalset väärtust konkreetsele omanikule. Maa hindamine käib sundvõõrandamise puhul maa hindamise seaduses (MHS) sätestatud korra järgi. Selle § 2 lg 1 järgi kehtib üldpõhimõte, et hindamise objektiks on maatükk ilma sellel asuvate ehitiste, kasvava metsa, muude taimede ja päraldisteta. Kuna sundvõõrandamise puhul tuleb läbi viia erakorraline hindamine (vt nt KASVS § 16 lg 1), võib hindamise objektiks olla ka maatükk koos selle oluliste osade ja päraldistega – võib, aga ei pea. See on kindlasti koht, kus maa omandaja ei soovi olulisi osasid ja päraldisi hindamisel arvesse võtta, kuid maa senised omanikud peaksid oma õiguste eest seisma ja nõudma nende arvesse võtmist. Vastasel juhul pole õiglasest hinnast mõtet rääkida. Ma ei ole päris kindel, kas riigil õnnestub plaan mitte võõrandada ja seetõttu ka mitte kompenseerida raudteekaitsevööndi seda osa, mis jääb raudteemaast väljapoole piirdeaeda, kuna selle kasutus- ja turuväärtus langeksid omaniku jaoks nulli lähedale. Õigusriigis ei ole kombeks avalikes huvides omanike vara kahjustada ilma kohese ja õiglase kompensatsioonita. Olen koos kolleeg dotsent Alar Keiniga läbi viimas uurimust ja kirjutamas artiklit õiglase hüvitise arvestamise metoodikast sundvõõrandamise kontekstis, kuid juba etteruttavalt võib asuda seisukohale, et õiglase hüvitise ja turuväärtuse vahele ei ole põhjust võrdusmärki panna. Urmas Arumäe EBS õiguse ja avaliku halduse õppetooli dotsent, vandeadvokaat

Saturday, October 5, 2013

Адвокат Русского музея: если кто-то и вводит общественность в заблуждение, так это Кылварт

”Я не могу сказать, что высокий городской чиновник вице-мэр Михаил Кылварт лжет, но правду он точно не говорит! Он не говорит о том, что не кажется ему выгодным”, — сказал Delfi представляющий интересы MTÜ Vene Muuseum (НКО ”Русский музей”) адвокат Урмас Арумяэ. Как писал портал, между двумя Русскими музеями началась схватка. 23 сентября НКО ”Русский музей” обратилось с письмом к SA Tallinna Vene Muuseum (ЦУ ”Таллиннский русский музей”), в котором потребовало немедленно прекратить использование обозначения Vene Muuseum и компенсировать Русскому музею имущественный и моральный ущерб, нанесенный, в частности, в связи с необходимостью защиты своего товарного знака.”Что касается торговой марки, то по заключению юристов городской управы торговая марка „VENE MUUSEUM РУССКИЙ МУЗЕЙ ЭСТОНИИ” и название ”Sihtasutus Таllinna Vene Muuseum” не имеют ни общей словесной, ни общей изобразительной формы, которые подлежат защите в случае патентования”, — прокомментировал председатель совета SA Tallinna Vene Muuseum вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. Адвокат Арумяэ отказался от пространного комментария на тему товарного знака, так как все указывает на то, что спор перейдет в суд, однако обронил замечание: ”Деньги налогоплательщиков тратят так, что получающие зарплату от города юристы и чиновники работают и на принадлежащие городу частноправовые институты (например, на целевое учреждение ”Таллиннский русский музей”)”. Иск Таллиннского русского музея суд отверг ЦУ ”Таллиннский русский музей” подало против НКО ”Русский музей” иск в Харьюский уездный суд — с требованием об исполнении заключенного 31 мая 2010 года соглашения о добрых намерениях и передаче ЦУ перечисленных в соглашении предметов, материалов и иных музеалов. ”Теперь есть судебное решение, по которому мы не должны никому ничего передавать”, — сказала порталу 1 октября член правления MTÜ Vene Muuseum Ирина Будрик. Кылварт заявил Delfi, что такое высказывание Будрик ”обусловлено, вероятно, недостаточной юридической информированностью”: ”На данный момент суд рассмотрел только технические вопросы. В частности, были определены стороны судебного производства. 12 апреля Харьюский уездный суд признал истцом город Таллинн, поэтому отпала необходимость в рассмотрении заявления и участии в процессе ЦУ ”Таллиннский русский музей”. Таким образом, решения суда по существу еще нет даже на уровне первой инстанции”. Адвокат Арумяэ пояснил: ”На самом деле своим постановлением от 12 апреля этого года суд оставил иск ЦУ ”Таллиннский русский музей” без рассмотрения, поскольку у него отсутствовало правовое основание. Таким образом, Таллиннский русский музей проиграл Русскому музею (НКО ”Русский музей”) и оплатил последнему судебные расходы в размере 2390 евро. Этого Кылварт помнить не хочет. А то судебное разбирательство, на которое он сослался, действительно находится в начальной стадии. На сей раз, впрочем, на тех же ”правовых основаниях” иск против НКО ”Русский музей” подал город Таллинн”. Арумяэ: грустно, что забыты и музей, и русская культура Урмас Арумяэ подчеркнул также, что 31 мая 2010 года город заключил с НКО ”Русский музей” соглашение о добрых намерениях, но до заключения договора о передаче музеалов так и не дошли. ”Изначальные ”добрые намерения” состояли в том, что ЦУ будет основано совместно городом и НКО ”Русский музей” — город вложит деньги, НКО передаст музеалы. Но город обманул НКО. На сегодня все ясно — нет договора, нет и обязательств!” — считает адвокат. Он заключил: ”Печально, конечно, что во имя претворения любой ценой в жизнь своих политических амбиций, желая переехать всех катком, высокие городские чиновники и руководство ЦУ ”Таллиннский русский музей” забыли по меньшей мере о двух важных вещах: музее и русской культуре”. Avaldatud venekeelsed Delfis 4.10.2013

Kui keegi avalikkust eksitab, siis Kõlvart

Ma ei saa öelda, et kõrge linnaametnik valetab, aga kindlasti ei räägi ta tõtt! Ta ei räägi sellest, mis talle kasulik ei tundu. SA Tallinna Vene Muuseum (edaspidi SA) esitas millalgi hagi MTÜ Vene Muuseum (edaspidi MTÜ) vastu nõudes, et viimane annaks oma vara (museaalid) tasuta üle SA-le. Kohus jättis 12.04.2013. a. määrusega SA hagi läbi vaatamata, kuna sellel puudus õiguslik alus. Seega SA kaotas MTÜ-le kohtus ja tasus MTÜ-le ka menetluskulud summas 2390.- eurot. Seda ei taha Kõlvart mäletada… See kohtuasi, millest räägib Kõlvart, on tõesti algstaadiumis – seekord, kuid samadel „õiguslikel alustel“, on MTÜ vastu esitanud hagi Tallinna linn. Mul ei sobi advokaadina menetluses olevat hagi kommenteerida. Igal juhul on vale Kõlvart’i väide, justnagu eksisteeriks 31.05.2010. a. dateerituna mingi leping linna ja MTÜ vahel, mille järgi peaks MTÜ museaalid üle andma SA-le. On küll sõlmitud heade kavatsuste kokkulepe, kuid lepinguni ei jõutudki. Sümptomaatiline on siinjuures see, et linn hakkas kohe isegi seda heade kavatsuste kokkulepet rikkuma ja asutas SA üksinda. Kogu algne „hea kavatsus“ aga seisnes selles, et SA asutatakse linna ja MTÜ poolt koos – linn paneb raha ja MTÜ museaalid - kuid linn pettis MTÜ-d. Nagu Irina Budrik MTÜ juhatajana artiklis ka ütleb, tegi MTÜ linnale (isegi pärast seda kui linn oli MTÜ-d alt vedanud) korduvalt ettepanekuid viia „head kavatsused“ lepinguni, kuid linn suhtus sellesse ettepanekusse „suure vennana“ suhteliselt ülbelt ja üleolevalt. Tänaseks on selgelt kujunenud olukord - pole lepingut pole ka kohustust! Oleks naiivne oodata, et peale sellist linna käitumist soovib MTÜ jätkuvalt oma vara (museaalid) SA-le tasuta üle anda, midagi (nt asutaja staatust SA-s) vastu saamata. Linn on oma muskleid väikese MTÜ suhtes näidanud erineval moel. Kui eraõiguslik MTÜ ei käitunud nii nagu linnaisad õigusliku aluseta soovisid, käivitati erinevaid sunnimehhanisme, millised menetlused on pooleli ja ka nendest ei saa ma advokaadina siinkohal rääkida. MTÜ kägistamiseks linnalt käsu saanud ametnikud kehitavad õlgu ja ütlevad, et nad peavad seda tegema. Püüame neid mõista – neil ka pere toita. Kõlvart mainib ka võimalikku kaubamärgi vaidlust. Ei taha sellel siinkohal pikemalt peatuda, kuna ka see asi tüürib kohtu poole. Saan vaid tõdeda, et SA ei ole MTÜ kirjale tähtaegselt vastanud – sama üleolev käekiri nagu eespool seoses „heade kavatsustega“ osundatud. Kirja sisu on selles, et SA lõpetaks MTÜ-le kuuluva kaubamärgi rikkumise. Ka selle teema puhul kumab läbi, et SA nõukogu, kes peaks olema SA kõrgeim organ, ei otsusta midagi ja kõike arutatakse ja otsustatakse linnavalitsuses. Maksumaksja raha kulutatakse nii, et linna palgal olevad juristid jt ametnikud teevad oma tööaja ja palga sees tööd ka linnale kuuluvatele eraõiguslikele institutsioonidele (nt SA puhul on see siiani nii olnud). Huvitav, mida selle kohta ütleb linna sisekontroll? Kurb on muidugi see, et oma poliitiliste ambitsioonide elluviimise nimel ükskõik millise hinnaga ja kõigist teerulliga üle sõita soovides on Tallinna kõrged linnaametnikud ja SA juhtkond unustanud vähemalt kaks olulist asja: muuseumi ja vene kultuuri. Urmas Arumäe LLM, PhD EBS õiguse ja avaliku halduse õppetooli dotsent MTÜ-d Vene Muuseum esindav vandeadvokaat Avaldati venekeelses Delfis 4.10.2013 veidi teises formaadis